0 - 6,650,000 đ        

Cảm âm We don't talk anymore

L l l s f r
L l l s f m
L l l s f r r m f đ l s

.L l l s f r
L l l s f m
L l l s f r r m f r đ l s
Xbl sf s s s sl r đ
S s s s l l s
S s s s l s f r f s
Xb l sf s s s sl r đ
S s s s đ l s
S s s s l s f r f s..
...Đ r m f ,r m f m r đ đ s,rrs sf m m r l, xb l f r đ 
Đ r m sf ,r m f m r đ đ s,rrs sf m m r l, xb l f r đ r đ(hoạc l s gần cuối)

Cảm âm We don't talk anymore 

L l l s f r

L l l s f m
L l l s f r r m f đ l s
L l l s f r
L l l s f m
L l l s f r r m f r đ l s
Selena: Xbl sf s s s sl r đ
S s s s f l s, S s s s l s f r f s
Xb l s f r r đ đ đ xb xb l l s f s đ l s
FS s s l s f r f s
TIN TỨC KHÁC
Chat với Shop Sáo

Vui lòng đợi ...

Đặt mua sản phẩm

Xem nhanh sản phẩm